Policy för personuppgifter

Bakgrund

Den webbplats du besöker (och den webbplats som länkade dig hit) tillhör Mälardalen Universitet (org.nr 202100-2916) i samarbete med Felestad Trading AB (org.nr. 556604-1371). När du besöker våra webbplatser eller interagerar med oss på annat sätt kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig.

Denna information om behandling av personuppgifter anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", som inrymmer alla åtgärder som involverar Personuppgifter, såsom insamling, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

"Tillämplig dataskyddslagstiftning" betyder vid var tid gällande lagstiftning, förordningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämplig på oss, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, den s.k. GDPR.

"Personuppgifter" betyder all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Cookies

Vi använder cookies när du besöker våra webbplatser. Vi använder dem dels för att anonymt lagra statistik om hur du och våra andra kunder använder våra webbshopar. Vi kan inte koppla denna statistik till specifika kund-inlogg utan all statistik lagras anonymt i bulk. Övriga cookies används för att spara diverse inställningar och för att möjliggöra användningen av Klarnas kassa-modul.

Ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter

LEVERERA PRODUKTER

Som konsument hos oss på denna webbplats användes vi dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning, leverera vald produkt hem till dig och för uppföljning av denna process. Om du väljer att beställa en produkt från denna webbplats kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att granska, hantera, skicka och leverera din beställning. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Produkt
 • Förpackning
 • Antal inköpta förpackningar
 • Rabattkod
 • Personuppgifter i fritextfält

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara din upprättade ev reklamation. Notera att vi inte hanterar ditt personnummer på denna hemsida, denna hantering sköts av betalleverantören.

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara din upprättade ev reklamation. Notera att vi inte hanterar ditt personnummer på denna hemsida, denna hantering sköts av betalleverantören.

TILLHANDAHÅLLA DIG INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING VIA NYHETSBREV

Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration av våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Ordernummer
 • Anledning till retur/byte/reklamation

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera och besvara din aktuella begäran.

FÖRSVARA, FASTSTÄLLA OCH GÖRA GÄLLANDE RÄTTSLIGA ANSPRÅK

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om en tvist mot förmodan skulle uppstå mellan dig och oss. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift
 • Namn
 • E-postadress
 • Övrig information som är nödvändig för ändamålet

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk.

Bevarandetid

Vi sparar dina Personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ändamålen angivna i denna information om behandling av personuppgifter, såvida inte en längre bevarandetid krävs eller är tillåts av nationell lagstiftning som är tillämplig på våra behandlingar. Detta innebär oftast att vi sparar dina Personuppgifter till dess att (i) vi inte längre har en pågående kundrelation till dig, (ii) rättsliga skyldigheter vilka vi är föremål för har uppfyllts (såsom skatt- och bokföringsskyldighet), samt (iii) i övrigt lämpliga bevarandetider har iakttagits.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES-OMRÅDET

Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES-området är föremål för lämpliga skydds-åtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du har enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning rätt att på förfrågan få en kopia på dokumentation som påvisar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i samband med överföringar utanför EU/EES-området.

Säkerhet

Vi säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda Personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig tillgång till Personuppgifter. Till skydd för Personuppgifter har alltså lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av Personuppgifter och den nivå av känslighet som är kopplad till Personuppgifterna.

Dina rättigheter

RÄTT TILL RÄTTELSE OCH REGISTERUTDRAG

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofull¬ständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär register-utdrag mer än en gång per år enligt vår vid var tid gällande prislista.

RÄTT ATT MOTSÄTTA DIG BEHANDLING

Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av dina skäl, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i punkten 9 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

RÄTT TILL RADERING

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

RÄTT TILL BEHANDLINGSBEGRÄNSNING

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder om du har rätt till radering enligt punkt "Rätt till radering" ovan.

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in.

Utöver detta har du även på begäran rätt att få dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina Personuppgifter enligt vår vid var tid gällande prislista.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Du får gärna kontakta oss med frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).